Porozprávaj sa s odborníkom

1. Rozsah uplatnenia

Používanie webovej lokality Komax je povolené len za tu uvedených podmienok. Ak používateľ nesúhlasí s týmito podmienkami, nesmie webovú lokalitu Komax používať. Spoločnosť Komax môže tieto podmienky kedykoľvek zmeniť alebo nahradiť, a to jednostranne a bez predchádzajúceho upozornenia.

2. Duševné vlastníctvo

Celý obsah sprístupnený na webovej lokalite Komax je vlastníctvom spoločnosti Komax. Bez písomného súhlasu spoločnosti Komax nie je dovolené používať tento obsah na žiadny iný účel, než na aký je určený. Komax udeľuje používateľovi neprenosné a nevýlučné právo na používanie obsahu webovej stránky Komax. Používateľovi za žiadnych okolností nevznikajú ďalšie práva na sprístupnený obsah. Spoločnosť Komax nie je povinná udeľovať práva jednotlivým používateľom na názvy spoločnosti, know-how alebo práva priemyselného vlastníctva, ako sú patenty, značky alebo vzorky.

Užívateľ nemá oprávnenie na vydanie zdrojového kódu. 

3. Služby na webovej stránke Komax

Informácie, dokumentácia, softvér a iný obsah sú k dispozícii na webovej stránke Komax len na získanie alebo stiahnutie v súlade s aktuálnymi podmienkami alebo so všetkými ďalšími podmienkami dohodnutými písomne.

Komax má právo kedykoľvek úplne alebo čiastočne ukončiť prevádzkovanie webovej stránky Komax. Komax nezaručuje neprerušenú dostupnosť webovej stránky Komax. Akákoľvek zodpovednosť v tejto súvislosti je vylúčená.

Neexistuje žiadna záruka, že všetky produkty alebo služby uvedené na webovej stránke Komax budú dostupné vo všetkých krajinách, kde Komax pôsobí.

4. Registrácia

Niektoré podstránky webovej stránky Komax sú chránené heslom a prístup je možný len pre registrovaných používateľov. Neexistuje žiadny nárok na registráciu a prístup na webovú stránku Komax. Komax môže bez príčiny zamietnuť žiadosť o registráciu. Spoločnosť Komax si tiež vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia premiestniť dostupné stránky do chráneného režimu.

Registrácia bude platná len v prípade, že údaje požadované spoločnosťou Komax uvediete pravdivo. Po overení informácií sa používateľovi elektronicky odošle odkaz na nastavenie hesla. Ak dôjde k akýmkoľvek zmenám informácií uvedených pri registrácii, používateľ ich musí okamžite nahlásiť orgánu uvedenému na webovej stránke Komax. Spoločnosť Komax vylučuje zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú v dôsledku uvedenia nesprávnych údajov.

Je na zodpovednosti používateľa, aby svoje prístupové údaje uchovával v tajnosti. Odovzdávanie prístupových údajov tretím stranám je zakázané. Používateľ plne odškodní Komax za všetky škody spôsobené nedbalým zaobchádzaním s prístupovými údajmi. Akékoľvek zneužitie používateľských údajov sa musí okamžite nahlásiť orgánu uvedenému na webovej stránke Komax. Oblasť chránená heslom sa v takomto prípade zablokuje. Blokovanie sa zruší len na písomnú žiadosť používateľa.

Na žiadosť používateľa je možné zrušiť používateľský účet a/alebo deaktivovať prístupové údaje. Všetky zmluvné vzťahy, ktoré sú ešte v platnosti, môžu oneskoriť zrušenie používateľského účtu. 

Procesy vykonávané na webovej stránke Komax a registračné údaje sú archivované po zákonom stanovenú dobu uchovávania. Archivované údaje sa uchovávajú po dobu trvania zákonnej archivácie. 

Oprávnenie na prístup k používateľskému účtu možno zrušiť bez udania dôvodu, najmä ak:

  • boli pri registrácii poskytnuté nesprávne informácie,

  • došlo k porušeniu povinností náležitej starostlivosti pri spracovaní prístupových údajov,

  • došli k nezákonnému používaniu alebo porušovaniu platných zákonov.

Tento zoznam nie je úplný.

Spoločnosť Komax si vyhradzuje právo pravidelne kontrolovať aktuálnosť registrovaných používateľských účtov a overovať ich prostredníctvom e-mailu používateľom. Ak sa overenie odoslané e-mailom neuskutoční do 30 dní, Komax môže zablokovať alebo vymazať prístup používateľa, ktorý príslušné údaje zadal.

5. Archivácia a štatistické zaznamenávanie údajov

Kroky vykonané na webovej lokalite Komax, najmä objednávky a výmena informácií s používateľom osobne, ako aj informácie poskytnuté počas registrácie, zostanú zachované počas zákonom stanoveného obdobia uchovávania, pokiaľ existuje takáto zákonná povinnosť.

Používateľ potvrdzuje, že všetky kroky vykonané na webovej stránke Komax je možné vyhodnotiť na štatistické účely bez ohľadu na to, či je používateľ registrovaný alebo nie.

6. Právo na používanie informácií, softvéru a dokumentácie

Softvér, informácie a dokumentácia obsiahnuté na webovej stránke Komax sa nesmú odovzdať tretím stranám za finančnú odmenu ani bezplatne bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Komax. 

Pre sťahovanie softvéru platí aj príslušná licencia a podmienky používania poskytovateľa softvéru.

7. Zastupovanie

Ak používateľ poverí zamestnanca Komax zadaním objednávky a používateľ koná v mene spoločnosti alebo právnickej osoby, jeho konanie a odbornosť sa pripisujú spoločnosti alebo právnickej osobe. Ak spoločnosť neschváli konanie používateľa, práva a povinnosti sa priradia používateľovi osobne.

8. Povinnosti používateľa

Používateľ môže webovú stránku Komax používať iba na zákonné použitie v zmysle interakcie so spoločnosťou Komax. Poškodenie, nezákonná úprava alebo znemožnenie používania obsahu nie sú povolené. Komax si vyhradzuje právo zablokovať prístup na webovú stránku Komax v prípade podozrenia z nezákonného používania.

9. Platobná neschopnosť používateľa

V prípade platobnej neschopnosti je spoločnosť Komax oprávnená zablokovať prístup príslušného používateľa. Toto právo sa uplatňuje aj v prípade nevyrovnaných platieb, ktoré nevznikli v súvislosti s webovou stránkou Komax. Komax môže vymazať prístup, ak platobná neschopnosť pretrváva alebo ak u používateľa prebieha konkurzné alebo exekučné konanie. 

10. Zodpovednosť

Spoločnosť Komax vylučuje v rámci používania webovej lokality Komax akúkoľvek zodpovednosť a záruku v rozsahu určenom zákonom. Spoločnosť Komax predovšetkým nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody akéhokoľvek druhu vyplývajúce z bezplatne poskytnutých informácií, softvéru alebo dokumentácie.

Hoci Komax vynakladá maximálne úsilie, aby sa na webovej lokalite Komax nenachádzali údaje so škodlivým obsahom, nemožno to úplne zaručiť. Používateľovi sa dôrazne odporúča zabezpečiť si vo vlastnej réžii adekvátnu ochranu proti vírusom. Spoločnosť Komax nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené údajmi, ktoré obsahujú škodlivý obsah.

Okrem toho Komax nezaručuje správnosť webovej lokality Komax ani informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.

11. Osobné údaje 

Preštudujte si Zásady ochrany osobných údajov.  

12. Hypertextové odkazy

Webová lokalita Komax obsahuje odkazy na iné webové lokality. Spoločnosť Komax nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah týchto webových stránok. Komax nemá dosah ani nekontroluje obsah stránok, na ktoré odkazuje. Používanie hypertextových odkazov je na vlastné riziko používateľa.  

13. Rozhodné právo a jurisdikcia

Právny vzťah medzi používateľom alebo spoločnosťou alebo právnickou osobou zastúpenou na webovej lokalite Komax a Komax podlieha hmotnému švajčiarskemu právu s vylúčením dohovoru OSN o medzinárodnom predaji tovaru (CISG).

Miesto súdnej príslušnosti je Dierikon, Švajčiarsko. Príslušnosť majú všeobecné súdy. Spoločnosť Komax je však oprávnená podniknúť voči používateľovi právne kroky v mieste jeho bydliska alebo v sídle spoločnosti, ktorú zastupuje. 

V prípade konfliktu medzi nemeckými a inými jazykovými verziami je záväzná výlučne nemecká verzia týchto podmienok.

Platné od októbra 2022