Autonomous Driving Level

Zníženie chybovosti prostredníctvom automatizovaného zabezpečenia kvality

Krátka nepozornosť alebo zlé svetelné podmienky môžu spôsobiť, že pracovníci ľahko prehliadnu aj tie najmenšie chyby pri vizuálnej kontrole vyrobených káblových zväzkov. Dokonca aj pri princípe dvojitej kontroly veľmi dobre vyškolenou obsluhou. V dôsledku toho sa musia rizikové faktory dôležité z hľadiska kvality minimalizovať alebo vylúčiť.

Riešenie: Spoľahlivá, od operátora nezávislá, kontrola kvality zabezpečuje odhalenie chýb. Automatizovaný proces je tiež výrazne efektívnejší a trvalo vysoká kvalita je reprodukovateľná a plne vysledovateľná.


Faktory úspešnosti automatizovaného monitorovania

Aby bolo možné úspešne automatizovať zabezpečenie kvality, musia byť charakteristiky kvality jasne definované a automaticky monitorované počas výrobného procesu. Je potrebné zabrániť akýmkoľvek vonkajším vplyvom na monitorovanie kvality. Najväčším faktorom, ktorému sa treba vyhnúť, je interakcia ľudí.

Fázy inteligentného zabezpečenia kvality:

Machine Integration Value

1. Definícia

Najprv sa musia definovať kvantifikovateľné parametre s ich hraničnými hodnotami odchýlok.

2. Vykonanie

Skutočné namerané hodnoty sa určujú plne automaticky bez vplyvu obsluhy a môžu sa reprodukovať.

3. Overenie

Automatické je aj porovnanie nameraných hodnôt s definovanými parametrami. Tým sa zabezpečí, aby sa nenamontovali žiadne chybné káblové zväzky.

4. Sledovanie

Vďaka tomu, že zabezpečenie kvality bolo jasne definované a plne automatizované, je možné ho kedykoľvek rekonštruovať. Ako dôkaz stačí poznať hranice parametra špecifikácie a verziu postupu vyhodnotenia.


Zjednodušené zabezpečenie kvality s vysokou pridanou hodnotou

Stratégia nulovej chybovosti pri spracovaní vodičov sa rýchlo oplatí:

  • Jasná, ľahko zrozumiteľná definícia cieľa

  • Kontrolovateľný proces

  • Nevyžadujú sa žiadne výdavky na školenie obsluhy

  • Vyžaduje sa menej údajov

  • Rýchle spracovanie prípadov týkajúcich sa kvality a stiahnutí z trhu

Záver: Aby sa minimalizovali riziká ohrozenia života a zdravia, napríklad počas autonómnej jazdy, sú potrebné spoľahlivejšie produkty. Vyžadujú si spoľahlivý a kontrolovateľný výrobný proces. Spoločnosť Komax sleduje tento cieľ svojím rozsiahlym portfóliom kvalitných nástrojov.


Prehľad kvalitných nástrojov a MicroLabs


Vybrané produkty