Porozprávaj sa s odborníkom
Komax-Services-Production-Analysis

Výhody pre vás

 • Nižšie náklady vďaka optimalizovaným procesom

 • Menej zvyškov, menej odpadu

 • Kvantifikovateľné zvýšenie a zlepšenie efektívnosti

Popis

Svoje stroje a testovacie systémy Komax chcete používať čo najefektívnejšie. Výkonnosť stroja závisí od mnohých faktorov, z ktorých najdôležitejšie sú prevádzka, údržba, logistika a požiadavky na kvalitu.

Vďaka analýze výkonu získate nezávislé hodnotenie svojho výrobného prostredia. Objektívne posúdime problémy a potenciál optimalizácie, identifikujeme možné zlepšenia a v spolupráci s vami vypracujeme katalóg užitočných opatrení.

V druhom preskúmaní na mieste hodnotíme zlepšenia a poskytneme posúdenie zvýšenia produktivity z kvantitatívneho aj kvalitatívneho hľadiska. Táto služba je výhodná najmä v prípadoch, keď stroj neustále vykonáva rovnaký proces počas dlhého časového obdobia. Prevádzkový personál neustále vykonáva drobné úpravy, čím vzniká riziko, že sa nastavenia budú čoraz viac odchyľovať od optimálnej, správnej konfigurácie.


Rozsah služieb

 • Návšteva našich výrobných expertov na mieste pri úvodnej kontrole; zber údajov

 • Vyhodnotenie údajov a vytvorenie správy o kontrole spoločnosťou Komax

 • Konzultácie týkajúce sa správy o kontrole a spoločné vypracovanie katalógu opatrení (na mieste alebo prostredníctvom videokonferencie)

 • Realizácia opatrení

 • Návšteva našich výrobných expertov na mieste pri druhej kontrole; zber údajov

 • Vyhodnotenie údajov a porovnanie s prvou kontrolou; vytvorenie druhej správy o kontrole spoločnosťou Komax a prezentácia zvýšenia produktivity

 • Konzultácie týkajúce sa druhej správy o kontrole (na mieste alebo prostredníctvom videokonferencie)

 • Archivácia dokumentácie a vykonávanie všetkých následných prác


Servisné brožúrky