1. Rozsah použití

Používání webové stránky Komax je povoleno pouze za Podmínek uvedených zde. Pokud uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, webová stránka Komax nesmí být použita. Společnost Komax může tyto Podmínky kdykoli jednostranně a bez předchozího upozornění změnit nebo nahradit.

2. Duševní vlastnictví

Veškerý obsah zpřístupněný na Webové stránce Komax je majetkem společnosti Komax. Bez písemného souhlasu společnosti Komax není dovoleno používat tento obsah k jinému účelu, než k jakému je určen. Společnost Komax uděluje uživateli nepřenosné a nevýhradní právo používat obsah webové stránky Komax. Uživatel nezískává za žádných okolností žádná další práva k obsahu, který je k dispozici. Společnost Komax není povinna udělovat jednotlivým uživatelům práva na názvy společností, know-how nebo práva na průmyslové vlastnictví, jako jsou patenty, značky nebo vzorky.

Uživatel nemá nárok na vydání zdrojového kódu. 

3. Služby na webové stránce Komax

Informace, dokumentace, software a další obsah jsou k dispozici na webové stránce Komax pouze pro získání nebo stažení v souladu s těmito Podmínkami nebo s jakýmikoli dalšími písemně dohodnutými Podmínkami.

Společnost Komax je oprávněna kdykoli zcela nebo částečně ukončit provoz webové stránky Komax. Společnost Komax nezaručuje nepřetržitou dostupnost webové stránky Komax. Jakákoli odpovědnost za škody v této souvislosti vzniklé, je vyloučena.

Neexistuje záruka, že všechny produkty nebo služby uvedené na webové stránce Komax budou dostupné ve všech zemích, kam je společnost Komax dodává.

4. Registrace

Některé stránky webové stránky Komax jsou chráněny heslem a přístup je možný pouze registrovaným uživatelům. Na registraci a přístup na webovou stránku Komax neexistuje žádný nárok. Společnost Komax může registraci zamítnout bez uvedení důvodu. Společnost Komax si také vyhrazuje právo volně přístupné stránky kdykoli přesunout do zabezpečené oblasti.

Aby mohla být registrace platně dokončena, musí být údaje požadované společností Komax uvedeny pravdivě. Po ověření informací bude uživateli elektronicky odeslán odkaz pro nastavení hesla. Pokud dojde ke změnám registrovaných informací, musí je uživatel okamžitě nahlásit orgánu uvedenému na webové stránce Komax. Společnost Komax se zříká jakékoli odpovědnosti za škody způsobené nesprávnými informacemi.

Uživatel je odpovědný za zachování důvěrnosti svých přístupových údajů. Odhalení přístupových údajů třetím osobám není dovoleno. Uživatel plně odškodní společnost Komax za veškeré škody způsobené nedbalým zacházením s přístupovými údaji. Jakékoliv zneužití uživatelských údajů musí být neprodleně nahlášeno orgánu uvedenému na webové stránce Komax. V takovém případě bude oblast chráněná heslem zablokována. Blokace bude zrušena pouze na základě písemné žádosti uživatele.

Na žádost uživatele lze uživatelský účet zrušit a/nebo deaktivovat přístupové údaje. Jakékoli doposud platné smluvní vztahy mohou zpozdit zrušení uživatelského účtu. 

Procesy prováděné na webové stránce Komax a také registrační údaje jsou archivovány po zákonem předepsanou dobu uchovávání. Archivovaná data jsou zálohována během trvání zákonné lhůty uchovávání. 

Přístupové oprávnění k uživatelskému účtu lze zrušit bez udání důvodu, zejména za těchto okolností:

  • Při registraci byly poskytnuty nesprávné informace

  • V případě porušení povinností náležité péče při nakládání s přístupovými údaji

  • V případě nezákonného použití nebo porušení platných zákonů.

Tento seznam není vyčerpávající.

Společnost Komax si vyhrazuje právo pravidelně kontrolovat aktuálnost registrovaných uživatelských účtů a nechat je e-mailem ověřit od uživatele. Neproběhne-li ověření e-mailem do 30 dnů, může společnost Komax zablokovat nebo vymazat přístup uživatele k příslušným datům.

5. Archivace a statistické zaznamenávání dat

Akce provedené na webové stránce Komax, zejména objednávky a výměna informací s uživatelem osobně, jakož i informace poskytnuté během registrace, budou uchovávány po předepsanou dobu uchovávání, pokud existuje zákonná povinnost.

Uživatel bere na vědomí, že všechny akce provedené na webové stránce Komax mohou být vyhodnoceny pro statistické účely bez ohledu na to, zda je uživatel zaregistrován či nikoli.

6. Práva na užívání informací, softwaru a dokumentace

Software, informace a dokumentaci obsažené na webové stránce Komax nelze bez předchozího písemného souhlasu společnosti Komax předávat třetím stranám, a to ani za poplatek, ani bezplatně. 

Pro stahování softwaru platí také příslušná licence a podmínky používání poskytovatele softwaru.

7. Reprezentace

Pokud uživatel opravňuje zaměstnance společnosti Komax k zadání objednávky a uživatel jedná jménem společnosti nebo právnické osoby, bude jeho jednání a znalost připisována společnosti nebo právnické osobě. Nejsou-li akce uživatele společností schváleny, budou práva a povinnosti přiřazeny uživateli osobně.

8. Povinnosti uživatele

Uživatel může používat webovou stránku Komax pouze zákonným způsobem ve smyslu interakce se společností Komax. Poškození, protiprávní změny nebo úprava obsahu do nefunkčního stavu nejsou povoleny. Společnost Komax si vyhrazuje právo zablokovat přístup k webové stránce Komax v případě podezření na nezákonné použití.

9. Platební neschopnost uživatele

V případě platební neschopnosti má společnost Komax právo zablokovat přístup příslušného uživatele. Toto právo platí také v případě, že jsou neuhrazené platby, jejichž povinnost nevznikla v souvislosti s webovou stránkou Komax. Společnost Komax může zrušit přístup, pokud platební neschopnost přetrvává nebo pokud je zahájeno konkurzní řízení nebo řízení o vymáhání pohledávek. 

10. Odpovědnost

Společnost Komax vylučuje veškerou odpovědnost a záruku v souvislosti s používáním webové stránky Komax v rozsahu povoleném zákonem. Společnost Komax zejména nepřebírá žádnou odpovědnost ani záruku za jakékoli škody jakéhokoli druhu vyplývající z bezplatného poskytnutí informací, softwaru nebo dokumentace.

Ačkoliv se společnost Komax vždy snaží, aby webová stránka Komax neobsahovala data se škodlivým obsahem, nelze to zaručit s naprostou jistotou. Důrazně doporučujeme, aby si uživatel zajišťoval adekvátní antivirovou ochranu. Společnost Komax nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené daty se škodlivým obsahem.

Společnost Komax dále nezaručuje přesnost webové stránky Komax ani informací tam obsažených.

11. Ochrana soukromí 

Viz Zásady ochrany soukromí.  

12. Hypertextové odkazy

Webová stránka Komax obsahuje odkazy na jiné webové stránky. Společnost Komax nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah těchto webových stránek. Obsah propojených webových stránek není společností Komax kontrolován a nemůže být společností Komax ovlivněn. Používání hypertextových odkazů je na vlastní riziko uživatele.  

13. Rozhodné právo a jurisdikce

Právní vztah mezi uživatelem, společností nebo právnickou osobou zastoupenou webovou stránkou Komax a společností Komax podléhá hmotnému švýcarskému právu s vyloučením Úmluvy OSN o mezinárodním prodeji zboží (CISG).

Místem jurisdikce je Dierikon, Švýcarsko. Jurisdikci mají řádné soudy. Společnost Komax je však oprávněna podniknout vůči uživateli právní kroky v místě jeho sídla nebo v místě registrovaného sídla společnosti, které zastupuje. 

V případě jakýchkoli rozporů mezi německou a jinou jazykovou verzí je právně závazná pouze německá verze těchto Podmínek.

Platnost od října 2022